home / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky poskytování reklamních a mediálních služeb

Základní pojmy

Předmětem následujících obchodních podmínek je smlouva o pronájmu reklamních panelů (dále jen "panely") a instalaci reklamních prostředků na tyto reklamní nosiče. Panely jsou nosiče, které slouží k umístění reklamních prostředků, většinou plakátů. V dalším se bude pod označením plakát rozumět libovolný reklamní prostředek, který je možno běžně používanými způsoby instalovat na panel.

Reklamní kampaň je realizována na základě smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami, případně na základě potvrzené objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Pokud bude ve smlouvě ustanovení odlišné od těchto obchodních podmínek, platí text smlouvy. Smlouva obsahuje název kampaně (včetně skutečného názvu produktu), sjednané období reklamní kampaně, údaje o rozměrech plakátů, počtech kusů, lokalitách umístění plakátů a cenové údaje. Zhotovitelem je pro účel tohoto textu míněn provozovatel nosiče pro venkovní reklamu, člen AVR. Objednavatelem je klient, kterému jsou poskytovány reklamní a mediální služby dle těchto obchodních podmínek.

Provedení reklamní kampaně

Zhotovitel poskytuje objednavateli panely pro umístění reklamních plakátů objednavatele v lokalitách, počtech a na období stanovené ve smlouvě.

Doba pronájmu

Základní doba pronájmu jsou 4 týdny, tj. od 1. do 28. dne v měsíci, pokud není stanoveno jinak.

Kvalita plakátů

Plakáty dodané objednavatelem musí být v provedení snášejícím promáčení (gramáž minimálně 115 g/m2, blue backside) s garantovanou barevnou stálostí po dobu 6 týdnů. Pokud nebudou jednotlivé díly plakátu očíslovány, musí být s plakáty dodán i nátisk motivu celého plakátu ve formátu A 4.

Distribuce plakátů

Objednavatel se zavazuje dodat potřebné množství plakátů v souladu s uzavřenou smlouvou, zvýšené o přiměřené množství náhradních plakátů, nejméně však o 10 %, na údržbu ve lhůtě nejpozději 6 pracovních dní před dnem zahájení výlepu, ne však dříve než 1 měsíc před tímto obdobím. Pokud objednavatel nedodá plakáty nejpozději do 25. dne předchozího měsíce, může zhotovitel objednavateli fakturovat částku ve výši 850,- Kč za 1 objednaný panel nad rámec ceny výlepu a pronájmu jednoho objednaného panelu. Místem dodání je sídlo zhotovitele, není-li určeno jinak. Pokud objednavatel nedodá plakáty nebo je nedodá včas a zhotovitel tudíž nemůže provést instalaci plakátů ve stanovené lhůtě, nezbavuje to objednavatele povinnosti uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v uzavřené smlouvě. Je-li dodávka plakátů opožděná, garantuje zhotovitel všechny termíny specifikované v těchto obchodních podmínkách posunuté o tolik dní, o kolik je dodávka plakátů v prodlení. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí o zkrácení termínů v těchto případech.

Výlep a "Potvrzení výlepu"

Zhotovitel provede instalaci plakátů v případech zahájení kampaně od 1. dne v měsíci následovně:

Předchozí Předchozí Předchozí
dlouhý měsíc krátký měsíc měsíc únor
31 den 30 dní 28 dní
den záhájení výlepu 29. 29. 27.
den ukončení výlepu 31. 1. 1.
den odeslání "Potvrzení výlepu" 3. 4. 3.
V případě zahájení kampaně k jinému dni v měsíci se postupuje alikvótně.

Servis

Zhotovitel učiní taková opatření (pravidelná kontrola reklamních ploch pracovníky dodavatele apod.), aby případné poškození instalovaných plakátů či vznik jiné skutečnosti bránící úplnému účinku reklamní kampaně bylo zjištěno a odstraněno v co nejkratším termínu. Zhotovitel je povinen zajistit průběžnou kontrolu plakátů.

Objednavatel se zavazuje, že pokud zjistí závadu, nahlásí neprodleně zhotoviteli písemnou formou přesnou specifikaci místa dle smlouvy a eventuální rozsah poškození.

Zhotovitel je povinen nejpozději v Pardubicích do 48 hodin a v ostatních lokalitách ČR do 72 hodin od nahlášení zjednat nápravu. V případě, že zhotovitel neodstraní závadu v tomto termínu, zavazuje se poskytnout objednavateli slevu rovnající se počtu dní, o které byl zhotovitel u poškozených ploch v prodlení, případně prodloužit sjednanou délku kampaně o tolik dnů, po které byl zhotovitel u poškozených ploch v prodlení.

V případě, že zhotovitel vyčerpá dodané množství náhradních plakátů před ukončením reklamní kampaně, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele písemnou formou a spolu s objednavatelem urychleně řešit vzniklou situaci. V případě, že zhotovitel bude v průběhu reklamní kampaně předpokládat vyčerpání dodaného množství plakátů, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele písemnou formou a spolu s objednavatelem urychleně řešit vzniklou situaci. V případě, že situace prokazatelně nevznikla zaviněním zhotovitele, bude řešena dohodou obou stran.

Fotodokumentace

Zhotovitel vyhotoví fotodokumentaci výlepu a dodá ji objednavateli do 25. dne v běžném měsíci, pokud je tento měsíc prvním, případně jediným měsícem kampaně. Za nedodané fotografie, nebo za nedoložení realizace kampaně jiným věrohodným způsobem, nebude zhotoviteli uhrazena částka měsíčního pronájmu dané plochy.

Náhradní plochy

V případě, že nebude možné využít některé poskytované plochy uvedené ve smlouvě po část nebo po celou dobu smluveného období a zhotovitel získá tuto informaci dříve než 5 pracovních dnů před začátkem kampaně, informuje ihned písemně objednavatele o této skutečnosti. V takovém případě nabídne zhotovitel objednavateli náhradní plochy stejné kvality, pokud možno ve stejné lokalitě. Objednavatel se k této nabídce písemně vyjádří do 3 dnů. Pokud zhotovitel získá tuto informaci v den zahájení výlepu nebo později, obratem písemně informuje objednavatele a nabídne náhradní plochy stejné kvality, pokud možno ve stejné lokalitě. Objednavatel se písemně vyjádří k této nabídce nejpozději do 48 hodin. Jestliže se objednavatel v obou případech písemně nevyjádří k zaslaným nabídkám ve stanovených termínech, zhotovitel nebude vylepovat žádné náhradní plochy. V takovém případě nebudou zhotovitelem objednavateli účtovány nevylepené plochy, nebo počet dnů, kdy nebylo vylepeno.

Technický stav ploch

Provozované plochy budou zřetelně identifikovány a v řádném technickém stavu.

Ukončení doby pronájmu

Po skončení doby pronájmu mohou být ponechány plakáty nadále na nevyužitých panelech v řádném technickém stavu, nebude-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Záruky

Zhotovitel odpovídá za instalaci plakátů v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, dále za údržbu, resp. obnovu poškozených plakátů po celé smluvní období s výjimkou vzniku událostí z vyšší moci, tj. válečný stav, živelné pohromy, stávky apod. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které mohou způsobit nemožnost provedení výlepu bez zavinění zhotovitele dle bodu 2.4. těchto obchodních podmínek, zhotovitel písemně informuje objednavatele v termínu odeslání "Potvrzení výlepu" o této skutečnosti. Současně zhotovitel informuje o předpokládaném ukončení výlepu a navrhne objednavateli adekvátní náhradu formou prodloužení kampaně o počet dní a ploch, u kterých byl zhotovitel s výlepem v prodlení. Při ukončení výlepu zhotovitel zašle objednavateli potvrzení o ukončení výlepu.

Zhotovitel neodpovídá za textovou a obrazovou část reklamy, ani po stránce obsahové, ani po stránce jejího provedení, za kterou plně nese odpovědnost objednavatel. Pokud je obsahová část reklamní kampaně, resp. její provedení, v rozporu s právními předpisy, nebo není v souladu s dobrými mravy, může zhotovitel odmítnout výlep plakátů, avšak musí o této skutečnosti písemně informovat objednavatele. Toto odmítnutí nezbavuje objednavatele povinnosti zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou ve smlouvě. Objednavatel se dále zavazuje uhradit zhotoviteli škody a veškeré výlohy, které vzniknou zhotoviteli umístěním reklamy, která bude porušovat obecně závazné právní předpisy.

Pokud nebude moci zhotovitel umístit sjednané plakáty na základě pokynů či rozhodnutí příslušných státních, či samosprávních orgánů, a to i z důvodů, které neupravuje zákon, kvůli textu či způsobu reklamy, nebo bude muset z výše uvedených důvodů kampaň přerušit, pak zhotovitel informuje o této skutečnosti objednavatele do 2 dnů od obdržení příslušného dokumentu. V tomto případě se postupuje dle čl. 2.7. těchto obchodních podmínek. Případné reklamace budou uplatněny písemně v termínu zjištění závady, nejpozději však do ukončení kampaně, s uvedením přesného popisu závady a místa jejího vzniku (číslo panelu, město, ulice). V opačném případě nebude reklamace akceptována. Pokud jde o poškození plakátu třetí osobou, postupuje zhotovitel dle bodu 2.5. těchto obchodních podmínek. Pokud zhotovitel zrealizuje opravu dle těchto obchodních podmínek, nevzniká objednavateli nárok na slevu. V případě nedodržení lhůty kampaně objednavateli náleží taková sleva, která odpovídá reálnému prodlení dnů a počtu ploch, u kterých došlo k nedodržení lhůty kampaně.

Vyloučení konkurence

Pokud objednavatel při zadávání poptávky písemně specifikuje detailní kategorizaci produktu (služby) a požaduje v objednávce vyloučení konkurence, pak zhotovitel zaručí, že vedle sebe nebudou instalovány plakáty dvou konkurenčních výrobků či služeb na panelech zhotovitele.

Nepoužité plakáty

Zpětné odeslání nepoužitých plakátů bude provedeno pouze na základě písemného požadavku objednavatele nejpozději do 15 dnů po uplynutí smluveného období. Po marném uplynutí této lhůty má zhotovitel právo nevyžádané plakáty na vlastní náklady zlikvidovat, nikoliv však motiv reklamní kampaně dále použít bez vědomí objednavatele.

Zrušení smlouvy nebo rezervace – stornovací poplatek

Objednavatel může zrušit uzavřenou smlouvu (na základní, tj. 4týdenní dobu pronájmu), nebo zrušit rezervaci ploch zhotovitele dříve učiněnou, za následujících podmínek:

  • v případě stornování závazné objednávky, nebo rezervace v období od 90. do 61. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 20 % z celkové ceny stornovaných ploch
  • v období od 60. do 31. dne včetně před začátkem sjednaného období činí stornovací poplatek 50 % z celkové ceny stornovaných ploch
  • v období od 30. dne včetně před začátkem sjednaného období do konce sjednaného období činí stornovací poplatek 100 % z celkové ceny stornovaných ploch

Řešení sporů

Případné spory budou řešeny především jednáním obou stran. Pokud nedojde k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem v Pardubicích.

Doba platnosti

Smluvní strany budou postupovat podle těchto obchodních podmínek od 01. 01. 2018, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak.